La'Palikau Dunap t'Varular t'Kahntuhr'buhri

Lu ish >April< k'mashulayeklar slor
Pseth-wak t'>March< ki'tilal na'gir -
Heh wu'sibal kanok lap-pi'mev k'kriv omonel -
t'If rihtun vesht fereh nam-tor svai -
Lu Zefirus isha k'slor-esh t'sa-veh
ki'Vi'le-esh-tor svi'kanok lap-shal heh ne-yartra
Yos-tehklar - heh nu'ri-yel
ki'Sahr-tor svi'>Ram< ulef-rivak t'sa-veh -
Eh pi'kushellar tor ralvatif -
Ta yuk-tor ek'mu'yor k'tu'a-bezhun -
| u'Zawau au malat svi'khaf-spollar t'au |
yi'Aitlu sular hal-tor na'bablaretlar
| Heh >palmeru< psaun flekh-geflar |
na'Irak-oshilar fainik svi'vuhnauk shasollar -
Heh wa - s'shaht t'kanok >shair<
t'England - na'Kahnterbuhri au hal-tor -
na'Vai-prel-bosh trefem psau -
Ta na'au ki'gol-tor - lu au vesht nam-tor has-bosh.

Vesht pavesh-tor ta - svi'ish-tevun-yonuk du'gad -
svi'Sauthwerk be'Tabard u ti nash-veh -
Pok hal-tor na'bablaret t'nash-veh
na'Kahnterbuhri k'ek'vaikarik karplak -
svi'Mu'yor ki'svi-tor ish hafa'el
Uyed nau eh dah-leh svi'travek -
t'Vuhnauk sular - vesht tev-tor fan'trebek
vi'Besu-kwel - heh bablarsular vesht nam-tor ek -
Ta na'Kahnterbuhri vesht dungi fau-tor -
Shallar heh hors-kellar vesht nam-tor eik -
Heh muhl etek vesht nam-tor gatselauk svi'dan-rom renyut.
Heh ak - lu yel vesht nam-tor shoman -
U vesht ki'stariben nash-veh k'kanok-veh tik -
Ta vesht nam-tor nash-veh t'besu-kwel t'au iyi -
Eh vesht dotor ten-mal sayuk-tor -
Nem-tor yut t'etek - tra u nash-veh na'odu danau.

Hi rimikiv - v'yak ma nash-veh wak heh ret -
Fa nash-veh weh-irak svi'nash-varu hal-tor -
Vesht nah-tor nash-veh fupa s'utvau
Var-tor na'odu ek nosh
t'Tik t'au - ni u sauyal na'nash-veh -
Eh t'if ves vesht nam-tor au - eh t'ra shiyu -
Eh isha svi'ra sai-vel ta vesht nam-tor au svi --
Eh na'ohorssu thu dungi nash-veh wuh'rak palikau.

OHORSSU vesht nam-tor - heh ish kerik sasu -
Ta s'wak ta sa-veh wuh'rak palikal
Safau-tor - ashal sa-veh oik'es -
Yeht'es heh dor - el'es heh nuhk'es.
Bosh kerik vesht nam-tor sa-veh svi'ahkh t'opidsu -
Eh na'tra vesht ki'fau-tor sa-veh | ri sasu weh-irak |
Vah rom svi'Kristtra vah ridvatra -
Eh kwon-sum pudor-tor na'kerik'es t'sa-veh.

na'Aleksandriya vesht nam-tor - lu ish vesht puskil-tor -
Maut k'ashiv vesht ma sa-veh shi t'dor
abru'Ek t'shasollar svi'Prusiya.
svi'Latviya vesht ki'absakal heh svi'Rusiya -
Ri kristalik sasu ni k'ashiv t'shiyu t'sa-veh -
svi'Granada na'tvifostan isha vesht ki'nam-tor
t'Algesiras - heh vesht fau-tor svi'Belmari.
na'Ayas vesht nam-tor - heh na'Satalye -
Lu vesht puskil-tor eifa - eh svi'Suk-Masutra
na'Wehk thol-ragelan vesht ki'nam-tor sa-veh.
na'Leh-kau tev-yehat faukh vesht ki'nam-tor sa-veh -
Eh vesht puk-tor na'sha'odva na'Tramissene
svi'Pagun reh wak - heh kwon-sum stal nemut.
Nash maka kerik ohorssu vesht ki'nam-tor isha
Vesht wuh'rak k'opidsu t'Palatye -
Tehnat wuh'ashiv ridvasu svi'Turkiye --
Eh kwon-sum vesht ma sa-veh marom-suribesaya.
Eh yed vesht nam-tor sa-veh kerik - vesht nam-tor kau-bosh -
Heh t'kloshai vah kwasik vah ri'estuhsu.
Riwi vesht tar-tor sa-veh fan luhp'es
svi'Ek'ha'kiv t'sa-veh - na'fan ves t'su.
Vesht nam-tor sa-veh yeht-buhfik thol-ohorssu.
Hi i'var-tor na'odu t'sai-vel t'sa-veh -
Horslar t'sa-veh rom - hi ri vesht nam-tor hakur-saitalik.
Vesht fisai-tor sa-veh yahla t'>fustian<
Ek'pukuralik s'>habergeon< t'sa-veh -
Vesht nam-tor sa-veh tuwak fun-tor s'halan -
Heh aitluyan tor bablaret t'sa-veh.

K'sa-veh vesht nam-tor sa-fu t'sa-veh - nu'ri FO-DAN-LESHSU -
Ashausu eh ha'kiv-bosh ritelsu -
k'Isachya tchanik - vah pushital eifa vi'hishek.
t'Dah-leh tevun t'ya'shakhuv vesht nam-tor - kriltesau nash-veh.
t'Ha-vol'es t'sa-veh vesht nam-tor t'bov-wu-vath -
Heh molpayik torupik - heh lo'uk t'karik'es.
Heh vesht ki'nam-tor sa-veh ein svi'hors-puktra -
svi'Flanders - svi'Artwa - svi'Picardi -
Eh vesht lesh shai rom - u t'ni-pi ret -
k'Rok lam-tor svi'oyin t'okosu t'sa-veh.
Vesht putanaf-og-tor sa-veh - vah-kuv vesht nam-tor ne-yartra -
Ek'bosh t'slu-svailar - wan-kur heh yon-kur.
Uralaun vesht nam-tor sa-veh - il zisplahn - ek'gad -
Vesht nam-tor sa-veh vah sluk vah tevun-krus t'>Mai<.
Pen vesht nam-tor saikat - k'karkrular wu eh eik.
Rom kupi-kuyau sa-veh fi'hors - heh kro fau-tor.
Sa-veh kupi-tor raravlar heh rom ter-tor -
>Dzhaust< heh tam-tor isha - vah rom vah bes-tor heh kitau.
Ni fal vesht ki'ashal sa-veh - ta fna'mu'yor-varu -
Vesht yuk-tor sa-veh ri weht do tor >naitingeil<.
Nuhk vesht nam-tor - nerukik - heh dvin-pok -
Heh vesht skram-tor fa'osa-mekh be'pasu.

GOL'NEVSU vesht ma sa-veh - eh dvinsular ri-weht
fi'Ish-wak - na'sa-veh vesht dvel-tor fau-tor ni -
Eh vesht pusai-tor svi'to-pal heh fash yar-kur -
Detra t'>pikak<-klitonlar ugelik heh nasik
ne'San-zhel t'sa-veh vesht lesh maut tun-bosh -
| Rom kupi-potau gol'nevanik tanovau-tukh --
Klitonlar t'sa-veh vesht wilnei ri k'kidlar neik | -
Heh svi'el'ru t'sa-veh vesht lesh aski-kes-wun.
Penneshan-patam vesht ma sa-veh - k'khav-kur limuk-saudaya.
t'Lapan-tanaf rom kupi-tor sa-veh ek'isan.
fi'Kar t'sa-veh vesht lesh hakur-kar-klash -
Heh be'vla t'sa-veh shek heh >buhkler< -
Heh fi'vath-vla hakur-lipitah -
Vesht kuzh-tor rom - heh nasik vah tilek-sfek -
Kristofer-mokebihk fi'tuf t'sa-veh t'haul-kur grak.
Stonal vesht lesh sa-veh - tipan-zhel t'yar-kur -
Laptrasu vesht nam-tor - yeht - u kriltesau nash-veh.

tra'Vesht nam-tor isha kristelsu - KO-KELEK-HAN -
Vi t'limataun t'ko-veh vesht nam-tor trelik heh fuyivik -
Dan-lo'uk relkoh vesht nam-tor hi s'Oveh Loi -
Eh vesht ko-veh Oko Eglentin wimish.
Maut rom uralal ko-veh van-tu ekonik -
Ralaun fna'han t'ko-veh skamayik -
Heh vesht stariben ko-veh Fransei kro eh ek'aribenik -
spo'Shi'oren t'>Stratford-at-the-Bow< -
Fayei Fransei t'>Paris< vesht nam-tor na'ko-veh ri-fainu.
na'Pasu vesht nam-tor gladzhu t'ko-veh rom saven-tor -
Vesht kal-tor ko-veh ri ladzh s'brular tev-tor -
Ril masupal ozhlar t'ko-veh glu svi'mun.
Rom kupi-lesh ko-veh ladzh - heh rom potau -
Ta ri thek nav tev-tor fa'tuf t'ko-veh.
k'Nuhk'es dvolal ko-veh bosh-sanosh.
Abru-bru t'ko-veh vesht shildah ni puyik -
Ta svi'monek t'ko-veh ri ladzh vesht pugla-tor
t'Thel'a - lu vesht ki'mon-tor ko-veh mon.


(To be continued...)

The Vulcan Culture Institute is a subsidiary of the Vulcan Language Institute.

All original work on these pages ©1980-2016 by Mark R. Gardner et al
operating as the Vulcan Language Institute™.

Star Trek and its related characters are copyrighted by Paramount Pictures/CBS Paramount Television.